Освітній процес

Освітній процес у коледжі – це система організаційних і дидактичних заходів, що спрямовані на реалізацію змісту освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, згідно з освітньо-професійною програмою та індивідуальним навчальним планом студента.


Зміст підготовки фахівців, освітня діяльність у коледжі провадиться на основі Освітньо-професійних програм з урахуванням Державних стандартів освіти (ОПП, ОКХ), затверджених в установленому порядку.


 

Студенти коледжу навчаються за навчальними планами, у які враховано вимоги нормативних законодавчих документів та збережено співвідношення обов’язкових і вибіркових компонентів освітньо-професійної програми.


Навчальний план регламентує самостійну роботу студента, яка становить, як правило, не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.


Максимальний обсяг навчального часу студента з терміном навчання 3 роки 10 місяців денної форми навчання (2021 рік вступу) становить:  на спеціальності 012 Дошкільна освіта – 4815 годин (160,5 кредитів), на спеціальності 013 Початкова освіта – 5400 годин (180 кредитів).


Максимальний обсяг навчального часу студента з терміном навчання 1 рік 10 місяців денної форми навчання (2021 рік вступу) становить:

на спеціальності 012 Дошкільна освіта – 4815 годин (160,5 кредити).

Максимальний обсяг навчального часу студента з терміном навчання 2 роки 10 місяців заочної форми навчання (2021 рік вступу) становить:

на спеціальності 012 Дошкільна освіта – 4545 годин (151,5 кредитів).


Щорічно розробляється та затверджується директором коледжу графік освітнього процесу.

Comments are closed.