Концепція виховної роботи комунального вищого навчального закладу «Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф.Беньковського» Херсонської обласної ради на 2013 – 2018 роки

І. Загальні положення

Глобалізація світу, стрімкий розвиток науки, новітні інформаційні технології вимагають інноваційного розвитку освіти, створення умов для професійного становлення особистості, збагачення її інтелекту та духовності.

Метою діяльності Бериславського педагогічного коледжу є формування на основі національних надбань світового значення та усталених європейських традицій педагога ХХ1 століття, здатного здійснювати професійні функції на демократичних та гуманістичних засадах, реалізовувати освітню політику як пріоритетну в державі, забезпечувати розвиток особистості, задоволення її освітніх і духовно-культурних потреб, конкурентоспроможного  на ринку праці, що реалізується шляхом гармонійного поєднання теоретичної  та практичної підготовки, наукових досліджень і виховання, інтеграції в європейське освітній простір. Виховна робота є складовою частиною цілісної системи підготовки спеціалістів для освітньої галузі.

Виховна діяльність у педагогічному коледжі  поєднує цілеспрямовану організацію і управління процесом розвитку творчої конкурентоспроможної особистості сучасного педагога, індивідуалізацію навчання і позанавчальних заходів з метою розвитку духовності і культури молоді, що відповідає потребам її самореалізації у контексті гуманістичних цінностей, демократизації суспільного життя і розбудови української державності.

Її концептуальні засади визначають Конституція України,  Закони України  «Про освіту» (від 23.05.1991 № 1060-ХІІ), «Про вищу освіту» (від 17.01.2002 №2984-ІІІ), «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999 № 651-ХІV), Національна  стратегія розвитку освіти України на період до 2021 року (Указ Президента України №344 від 25.06.2013), Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України №1243 від 21.10.2011),  Концепція розвитку національної інноваційної системи,  Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти та її інтеграції в Європейський освітній простір (від 31.12.2004 № 998), Концепція громадянської освіти та виховання дітей і молоді в Україні,  Концепція сімейного виховання в системі освіти України,  нормативні документів Коледжу ( Статуту коледжу та діючих Положень).

Стратегічними цілями Концепції є:

 • в галузі освіти – утримання позицій у підготовці та забезпеченні  різнобічних, гармонійно розвинених фахівців для освітніх закладів Херсонської області;
 •  в науково – методичній діяльності  – посилення науково – методичного супроводу   виховного процесу у коледжі;
 • в кадровій політиці – розвиток компетентісних характеристик, підвищення якісного рівня  педагогічного колективу;
 • в галузі інформаційного забезпечення – впровадження у виховну  сферу діяльності Коледжу новітніх інформаційних технологій і програмного забезпечення, інтеграція всіх ланок коледжу для ведення виховної діяльності;
 • у формуванні активної громадянської позиції – забезпечення гармонійного розвитку особистості на основі поєднання кращих міжнародних, національних і корпоративних традицій;
 • в іміджевій політиці – всебічне віддзеркалення всіх інноваційних змін Коледжу, які забезпечуватимуть його позитивне сприйняття громадськістю як навчального закладу нової формації, пропаганда корпоративної гордості та корпоративної етики. 

 Провідна ідея  виховної діяльності — формування  всебічно розвиненої особистості педагога нової генерації.

Головна мета — розвиток творчих педагогічних здібностей молодих фахівців, їх громадянське самоусвідомлення, поєднання глибоких професійних знань, умінь і практичних навичок з національною свідомістю, високою духовною, моральною, художньо-естетичною, правовою, політичною, фізичною, екологічною культурою, здатність захищати й відстоювати власні позиції і погляди, керуючись національними інтересами та потребами суспільства.

                Основоположні принципи виховання:

 • єдність процесу навчання і виховання;
 • безперервність, послідовність, наступність;
 • пошуковість і творчість;
 • природовідповідність, врахування багатогранної й цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей;
 • культуровідповідність, діалогіка національних і загальнолюдських духовних цінностей;
 • пріоритет національних культурно-виховних традицій;
 • гуманізація і демократизація процесу виховання;
 • вивчення і врахування духовних запитів та інтересів студентів;
 • організація самоврядування;
 • інтегративність виховного процесу;
 • оптимізація педагогічних вимог, спрямованих на підвищення ефективності виховання, відповідність суспільним потребам, інноваційність та орієнтація на провідний досвід.

Реалізація концепції передбачає впровадження системних заходів в

навчально-виховний процес коледжу, що сприятиме піднесенню якості виховної роботи, забезпечить функціонування коледжу як вищого   навчального закладу нової генерації.

Успішна реалізація   виховної  діяльності передбачає:

 • формування сучасних знань, правової культури, знання і дотримання законів України, прийнятих у ній морально-етичних норм;
 • передачу молодому поколінню багатств духовної культури українського народу і на цій основі виховання почуття патріотизму, національної свідомості, громадянської відповідальності за долю рідної землі;
 • виховання мовної культури, глибоке знання і володіння українською мовою  як основою національної самобутності;
 • шанобливе ставлення до національних традицій, звичаїв, обрядів, культури, історії рідного народу, повага до батьків, родини, виховання почуття єдності поколінь, спільності культурної спадщини;
 • виховання почуття господаря на своїй землі, любові до неї та відповідальності за її долю, подолання комплексу меншовартості;
 • стимулювання потреби у набутті знань і професійної майстерності, вироблення розуміння необхідності праці як основи прогресу, запоруки матеріальних і культурних благ суспільства;
 • засвоєння і дотримання загальнолюдських моральних цінностей: працьовитості, справедливості, чесності, доброти, милосердя, толерантності;
 • формування культури взаємин та спілкування між людьми, виховання поваги до людської гідності і честі юнаків та дівчат, почуття відповідальності та взаємоповаги у відносинах між ними;
 • психологічну підготовка молоді до сімейного життя, формування культури сімейних відносин, гендерне виховання юнаків і дівчат;
 • розвиток високої художньо-естетичної культури, розвиток на основі кращих зразків національної та світової культури художніх смаків, естетичних потреб і почуттів;
 • виховання екологічної культури, розуміння необхідності гармонії людини з природою;
 • створення умов для розвитку індивідуальних здібностей і таланту молоді, самореалізація особистості;
 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку молоді як основи та невід’ємного елементу всебічного розвитку особистості.

ІІ. Організаційно – методичне забезпечення виховної роботи

Організаційно-методичне забезпечення виховної діяльності здійснюють методичні об’єднання  класних керівників академічних груп на чолі з головою  методичного об’єднання  та студентська рада, яку очолює президент студентської ради.

Координація і контроль покладається на заступника директора коледжу з виховної роботи, керівника гурткової роботи.

Методичне об’єднання класних керівників:

 • розробляє рекомендації стосовно планування виховного процесу;
 • розглядає план  виховної роботи на рік;
 • рекомендує кандидатури викладачів на  посади керівників академічних груп;
 • розробляє методичні рекомендації з виховної роботи;
 • сприяє студентському самоврядуванню;
 • вносить пропозиції щодо поліпшення виховного процесу.

Студентська рада:

 • створює необхідні постійно діючі та тимчасові комісії;
 • дбає про соціальний захист студентів;
 • організовує вечори відпочинку, культпоходи в театр і інші заклади культури, спортивно-масову роботу;
 • залучає студентів до благодійних акцій “Милосердя”, екологічних акцій, толоки та ін.;
 • бере участь в організації студентських наукових конференцій, інформаційно-просвітницької і творчо-пошукової діяльності;
 • здійснює контроль за дотриманням норм внутрішнього розпорядку і поведінки студентів, якістю їх навчальної діяльності;
 • випускає  студентську газету.

Виховна діяльність вміщує загальноколеджні  заходи і заходи на відділеннях,  окремих курсах, академічних групах.

Плани роботи керівників академічних груп, розроблені за участю студентів,   є складовою річного плану роботи коледжу, що затверджується педагогічною радою  у  серпні поточного року.

План виховної діяльності в академічній групі передбачає:

 • організацію життєдіяльності групи;
 • виховання поваги до Конституції та державної символіки України, шанобливого ставлення до мови, культури, звичаїв і традицій українського народу і національних меншин, що населяють нашу державу;
 • розвиток національної свідомості та самосвідомості, виховання патріота, громадянина України;
 • виховання почуття обов’язку і відповідальності за якість навчання;
 • формування правосвідомості та моральних якостей особистості педагогічного працівника;
 • розвиток духовності, високої художньо-естетичної та екологічної культури;
 • самореалізацію особистості кожного студента, розвитку здібностей, інтересів, творчо-пошукової діяльності;
 • підвищення фізичної культури, охорону здоров’я, соціальний захист студентів;
 • індивідуальну роботу зі студентами та їх батьками.

ІІІ. Цілісність виховання особистості педагога нової генерації
(зміст, система, основні напрями, заходи)

Зміст  виховної діяльності зі студентами коледжу визначається на весь період їхнього навчання.  Враховуються відповідні інструктивні документи та розпорядження, які передбачають зміни у розвитку освіти та суспільства ХХІ століття.

Система виховної діяльності вміщує:

 • творчу співпрацю педагогічного і студентського колективів;
 • навчальні заняття, педагогічну практику;
 • виховні години керівників академічних груп;
 • інформаційно-просвітницькі заходи;
 • науково-пошукову діяльність;
 • цілеспрямовані позанавчальні виховні заходи на рівні академічних груп; потоків, відділень, коледжу в цілому;
 • узгодження виховних заходів з загальним планом роботи коледжу;
 • ґрунтовне пізнання культурних традицій рідного краю, України;
 • поєднання педагогічного досвіду викладачів коледжу, громадськості, освітянських установ з родинними традиціями;
 • проведення щорічних соціологічних досліджень, аналіз досвіду і прогнозування тенденцій виховного процесу.

               Основні напрями   виховної діяльності:

 • створення на основі національної самобутності й досягнень світової цивілізації життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високого рівня підготовки конкурентоздатних фахівців, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості творчого педагога, здатного формувати у майбутніх поколінь інтелектуальний та культурний потенціал країни як найвищої цінності нації;
 • громадянське виховання в умовах розвитку української державності, формування у студентів патріотизму, соціально – політичної компетентності в суспільній сфері, яка передбачає політичну, правову й економічну освіченість, здатність керуватися здобутими знаннями, долучаючи до цього християнські морально-етичні цінності, державну символіку, народні символи України, власні традиції навчального закладу, якому виповнилось 80 років;
 • виховання потреби у здоровому способі життя, уявлення про життя та здоров’я як найвищі особисті цінності, формування навичок безпечної життєдіяльності;
 • педагогічний пошук принципово нової, нетрадиційної організації виховної роботи, використання різноманітних засобів, ефективних форм і методів її проведення, постійне поглиблення змісту особистісно-орієнтованого навчання і виховання при умові, що студент є активним, діяльним суб’єктом виховного процесу;
 • розробка системи педагогічного виховного впливу на формування особистості шляхом читання лекцій, проведення семінарських і практичних занять, педагогічної практики, позаурочних заходів, відзначення державних, національних свят, використання культосвітніх закладів міста, туризму, фізкультурно-оздоровчої діяльності.

    Основні заходи виховної діяльності зі студентами по роках навчання

Курс Зміст заходів
І Сприяння адаптації студентів нового набору, вивчення особистості кожного студента та згуртування колективу академічної групи. Вивчення здібностей кожного студента,  посвята у студенти  коледжу, ознайомлення з корпоративними традиціями. Ознайомлення зі Статутом коледжу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Правилами користування  бібліотекою, наявними гуртками, клубами та факультативами. Залучення студентів нового набору до активної позанавчальної діяльності.  Відвідання музею  історії   коледжу. Опрацювання освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця-педагога. Ознайомлення з освітньо-професійною програмою підготовки педагога та навчальним планом. Психолого-педагогічне проектування виховного процесу зі студентами нового набору  на основі вивчення їх можливостей, інтересів, цілей з наступним корегуванням. Вивчення родоводів, родинних традицій, залучення до акції “Милосердя”. Участь студентів у творчих виховних програмах: “Я — громадянин України”, “Лідер”, творчих проектах коледжу.  Залучення до активної  участі  у загальноколеджних заходах.  Лекції та інші заходи з профілактики правопорушень. Бесіди з питань особистої гігієни, режиму дня і збереження здоров’я. Заходи по вихованню трудової і навчальної дисципліни, прищеплення навичок самостійної роботи. Знайомство з організацією студентського самоврядування у коледжі, залучення студентів нового набору до участі у його діяльності.
ІІ Орієнтація на інтелектуальний розвиток студентів, формування педагогічних рис, уміння працювати з книгою, іншими джерелами інформації. Залучення студентів до інформаційно-просвітницької діяльності. Розвиток дослідницьких і науково-пошукових умінь студентів у процесі вивчення суспільних, фундаментальних і фахових дисциплін. Створення при методкабінеті консультативного пункту з питань творчості, ініціатив та друкування науково-пошукових робіт.
Ознайомлення студентів з досягненнями педагогічної і психологічної науки, новими публікаціями, фаховими виданнями. Методичні рекомендації з основ бібліотечно-бібліографічних знань, користування бібліотекою. Участь студентів у творчо-пошукових гуртках, конкурсах, предметних вікторинах і олімпіадах, у Спартакіаді та спортивних змаганнях. Залучення студентів до участі в тижнях, декадах предметних (циклових) комісій. Проведення відкритих тематичних виховних годин професійного і морально-етичного спрямування. Організація діалогів “У слові розкривається душа”, “Національна самосвідомість і власна гідність”.  Організація волонтерських груп, участь у акції  “Милосердя”. активне залучення до роботи студентського самоврядування. Участь студентів у творчих виховних програмах: “Я — громадянин України”, “Лідер”, творчих проектах коледжу. Залучення до активної  участі  у загальноколеджних заходах.
ІІІ Заходи, спрямовані на виховання громадянської позиції, патріотизму, високих морально-етичних норм поведінки, фахової майстерності.
Самостійна підготовка різноманітних заходів для вихованців дитячих садочків, учнів шкіл під час педагогічної практики. Участь у громадських акціях, заходах патріотичного характеру. Виставки творчих робіт, вишиванок, писанкарства, народних ремесел. Участь студентів у творчих виховних програмах: “Я — громадянин України”, “Лідер”, творчих проектах коледжу.  Дослідницько-пошукова діяльність, участь у дискусіях, конференціях, круглих столах. Ініціативна участь в акціях благодійництва і милосердя. Проведення інтегрованих заходів естетичного та екологічного спрямування. Використання педагогічних можливостей спеціалізацій з метою якісної підготовки та проведення загальноколеджних захожів, заходів на рівні потоків, відділень, академічних груп. Залучення до активної  участі  у загальноколеджних заходах.    Використання  різних  виховних заходів та добродійних  акцій з метою підготовки гуманного педагога, здатного на співчуття, співпереживання  до роботи з неблагополучними сім’ями, дітьми й підлітками з особливими потребами.
ІУ Вивчення прав і обов’язків молодих педагогічних працівників, підвищення їх конкурентоздатності в ринкових умовах.
Участь студентів у творчих виховних програмах: “Я — громадянин України”, “Лідер”, творчих проектах коледжу. Участь у творчій діяльності навчальних кабінетів, клубів за інтересами, циклових комісій, туристичних походах, екологічних та благодійних акціях.
Проведення дискусій: “Культура і творча діяльність педагога”, “Філософія освіти і гуманітарне мислення педагога”, “Конкурентоздатний педагог – який він?”, «Освіта:чи є ліки від корупції?» тощо. Розвиток  педагогічної творчості студентів-випускників через співпрацю з викладачами коледжу, спільну підготовка виховних заходів, написання курсових робіт, спільні публікації у фахових виданнях. Залучення до активної  участі  у загальноколеджних заходах.

ІV. Основні шляхи реалізації концепції, контроль виконання, критерії оцінювання ефективності виховної діяльності

Передумови успіху культурно-виховної діяльності визначають:

 • активна і зацікавлена участь у виховному процесі всього педагогічного колективу;
 • переорієнтація з “інформативного” на діяльнісне виховання шляхом широкого залучення студентів до участі в усіх заходах (гуртках, клубах за інтересами тощо);
 • підтримка і заохочення ініціативи, творчості, практична допомога у створенні належних умов освітнього процесу.

Основні шляхи реалізації концепції:

 • якісне оновлення змісту, форм і методів виховання;
 • впровадження інноваційних педагогічних технологій і методик навчання;
 • системна культурно-виховна діяльність на засадах цінностей гуманізму, свободи і демократії;
 • створення творчої й доброзичливої атмосфери в кожній академічній групі, колективі коледжу;
 • людиномірність педагогічного процесу, орієнтація на взаєморозуміння, взаємодовіру, співпрацю, педагогічний пошук, культ Книги;
 • науково-методичне забезпечення культурно-виховної діяльності;
 • студентське самоврядування, на принципах якого вирішуються поточні питання — відвідування занять студентами академічних груп, активна участь груп у житті коледжу, у проведенні заходів,  чергування в групах,  їдальні, прибирання аудиторій та закріплених ділянок; підтримка належної чистоти і порядку на території коледжу, збереження майна, економія енергоресурсів; якість навчання, педагогічної практики, здобуття професійних знань, умінь і навичок, духовний розвиток особистості, дотримання норм права і моралі.

Контроль за ходом виконання концепції здійснюється:

 • на рівні низової ланки (академічної групи) – її активом, керівником академічної групи шляхом обговорення актуальних проблем життєдіяльності, оцінки досягнутого, виявлення причин упущень і їх усунення, турботою про авторитет і позитивний імідж групи та її окремих представників  на кожному етапі навчання;
 • на рівні середньої ланки (відділення) – завідувачем відділенням, старостатом, цикловою (предметною) комісією, малою педрадою (педагогічним консиліумом) шляхом відвідування занять і виховних заходів, проведення контрольних зрізів знань, контрольних робіт, аналізу зробленого за семестр, визначення переможців, талантів, внесення пропозицій щодо заохочення чи притягнення до відповідальності, зв’язків з батьками;
 • на рівні коледжу – дирекцією, адміністративною та педагогічною радами, методичним об’єднанням керівників академічних груп, студентською радою   шляхом відвідування, аналізу і оцінки культурно-виховних заходів, індивідуальної роботи, заслуховуванням звітів відповідальних осіб, розпоряджень директора, рішень студентської ради, нагородження переможців  за досягнуті успіхи,  оголошення подяк за ініціативу і вагомий доробок, накладання дисциплінарних стягнень за певні порушення в роботі, підготовку необхідних методичних рекомендацій на рівні коледжу відповідно до планів його роботи.

У. Критерії оцінювання ефективності виховної діяльності

 Критерії оцінювання ефективності виховної діяльності:

 • успішне вирішення завдань національного виховання, оптимізація освітнього процесу, ґрунтовні педагогічні знання, вміння і навички студентів, культура їхньої поведінки;
 • розвиток духовності особистості майбутнього  педагога, його майстерності, готовності до виховної діяльності, взаємодії з батьками і громадськістю;
 • орієнтація на самовдосконалення особистості педагога, що вміщує фахово-методичний, психолого-педагогічний, світоглядно-культурологічний рівні;
 • науково-творчий пошук, варіативність педагогічної дії, вміння проектувати професійне і духовне самовдосконалення, прогнозування саморозвитку;
 • дотримання правових і морально-етичних норм поведінки, ввічливість і педагогічний такт, подолання шкідливих звичок, здоровий спосіб життя;
 • участь в акціях Добра і Милосердя;
 • активна позаурочна виховна діяльність (гуртки, клуби за інтересами, конкурси, творчі звіти, академконцерти, загальні заходи різного спрямування, спортивні змагання у коледжі,), участь у міських та обласних, регілнальних та Всеукраїнських  заходах;
 • розвинуте студентське самоврядування;
 • доброзичлива атмосфера, взаємодопомога, вміння долати суперечності й конфліктні ситуації.

Підвищенню ефективності виховної діяльності сприяє діалог педагогічних і культурних традицій, творча педагогічна діяльність випускників коледжу, позитивні відгуки органів освіти, авторитет у вихованців та їхніх батьків, удосконалення педагогічної діяльності за принципом  навчання “через усе життя”, обмін досвідом, постійний зв’язок з Альма-матір’ю.

 

Comments are closed.