ПОЛОЖЕННЯ про педагогічний консиліум

ПОЛОЖЕННЯ
про педагогічний консиліум КВНЗ «Бериславський педагогічний коледж
імені В.Ф.Беньковського» Херсонської обласної ради
 
1.         Загальні положення
1.1.         Положення про педагогічний консиліум складено у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», наказу МОН України від 07.08.2002р. № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обміну навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» та інших актів законодавства в галузі вищої освіти.
1.2.   Педагогічний консиліум є органом колегіального обговорення різних психолого-педагогічних проблем навчально-виховного процесу, роботи над науково-методичними темами викладачів, прийняття певних рішень щодо шляхів їх розв’язання, перспективи впровадження результатів науково-методичних досліджень викладачів і студентів.
2.  Мета і завдання педагогічного консиліуму
2.1.          Педагогічний консиліум організовано з метою підвищення продуктивності та систематизації науково-методичної роботи викладачів коледжу, забезпечення тісного зв'язку дослідницької роботи педагогічного та студентського колективів.
2.2.          Головним завданням педагогічного консиліуму є обговорення результатів спільної дослідницько-пошукової роботи викладачів і студентів з актуальних педагогічних і методичних проблем навчально-виховного процесу в дошкільних закладах, початковій школі, коледжі та винесення колегіального рішення щодо їх подальшого використання у практичній діяльності.
2.3.          Його реалізацію забезпечує низка таких завдань:
–            Створення умов для особистісно орієнтованої взаємодії викладачів і студентів у оволодінні загальною методологією наукового дослідження та сучасними освітніми технологіями.
–         Формування мотивації до наукової діяльності, методичної культури, дослідницьких умінь і навичок.
–           Розширення педагогічного світогляду.
–           Розвиток творчих здібностей викладачів і студентів.
–             Підвищення фахової підготовки викладачів.
3. Зміст роботи педагогічного консиліуму
3.1. Зміст діяльності педагогічного консиліуму визначається у відповідності до потреб у розв’язанні психолого-педагогічних проблем навчально-виховного процесу, мети та завдань науково-методичної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і включає:
–           Визначення змісту, обсягу, методів, форм, шляхів розв’язання проблем.
–           Визначення актуальності, оптимального змісту, обсягу, методів і форм пошуково-дослідницької роботи.
–           Формулювання рекомендацій щодо використання передового педагогічного досвіду, друкування кращих наукових розробок викладачів та студентів (методичних посібників, рекомендацій, статей, конспектів уроків, сценаріїв).
–           Рецензування науково-пошукових, творчих робіт.
–           Обговорення матеріалів виступів викладачів коледжу на конференціях та науково-практичних семінарах.
–           Обговорення проблемних ситуацій, що виникли у навчально-виховному процесі.
4. Організація діяльності, структура і керівництво
4.1. Основною формою роботи педагогічного консиліуму є засідання, що проводяться один раз на семестр. У період між засіданнями працює секретаріат консиліуму.
4.2. Очолює та здійснює контроль за діяльністю педагогічного консиліуму – голова – директор коледжу.
4.3. Секретаріат планує діяльність, здійснює організаційну підготовку щодо проведення засідань консиліуму, надає консультативну допомогу викладачам з методології науково-дослідницької роботи, організовує та координує діяльність творчих груп викладачів і студентів, забезпечує реалізацію прийнятих на засіданні колегіальних рішень.
4.4. До складу секретаріату входять: заступник директора коледжу з науково-методичної роботи, голови методичних об'єднань і творчих груп, президент та члени президії студентського наукового товариства «Пошук», секретар.
4.5. Секретар повідомляє всіх учасників про час і місце проведення педагогічного консиліуму, оформляє протоколи засідань, реєструє та оформляє матеріали і рішення консиліуму.
4.6. У засіданнях педагогічного консиліуму можуть брати участь запрошені: адміністрація навчального закладу, вихователі дошкільних закладів, учителі шкіл, члени студентського наукового товариства «Пошук», практичний психолог, члени студентського самоврядування, класні керівники, представники громадських та державних органів управління освіти.
5. Оформлення результатів діяльності педагогічного консиліуму
5.1.          Результати роботи педагогічного консиліуму оформлюються у вигляді рішень, які мають рекомендаційний характер і стосуються подальшого використання результатів науково-дослідницької діяльності викладачів і студентів, або розв'язання проблемних ситуацій, що виникли у навчально-виховному процесі.
5.2.          Контроль за виконанням рішень педагогічного консиліуму здійснює голова в особі директора коледжу.

Comments are closed.