Методична робота

        Науково-методична діяльність педагогічного колективу спрямована на вивчення та практичне вирішення проблеми «Підготовка студентів педагогічного коледжу до створення науково-методичного середовища в дошкільному навчальному закладі та початковій школі».

        Результатом роботи над даною науково-методичною проблемою є встановлення стійких тенденцій щодо:
         піднесення науково-методичного рівня викладацького колективу;
         активізації науково-методичної діяльності викладачів;
         удосконалення навчального процесу за рахунок використання методів і прийомів, що забезпечують максимальну реалізацію пізнавального потенціалу кожного студента, впровадження диференційованого навчання, підвищення ефективності самостійної роботи студентів;
         урізноманітнення і збагачення матеріалів навчально-методичних комплексів викладання предметів та дисциплін у поєднанні із використанням в процесі навчання інтерактивних, здоров’язберігаючих, інформаційно-комунікаційних технологій, посилення уваги до роботи з обдарованою молоддю;
         встановлення тісного співробітництва між коледжем та базовими навчальними закладами як передумова удосконалення практичної підготовки майбутніх фахівців;
         налагодження творчих зв’язків з вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації з метою забезпечення наступності у підготовці фахівців.
        Визначення актуальних проблем, які потребують вирішення на наступний період відбувається в контексті реалізації стратегічних завдань розвитку системи вищої освіти в Україні і здійснюється на підставі узагальнення новітніх здобутків у галузі педагогіки і психології вищої школи та аналізу освітньої діяльності коледжу за останній рік.
        Результативність професійної діяльності майбутнього педагога багато в чому залежить не тільки від його професійної компетентності, а й достатнього рівня готовності до створення науково-методичного середовища в навчальному закладі. Достатній рівень готовності служить важливою характеристикою його професіоналізму і вираженістю здатності створювати необхідні умови для творчого вирішення науково-методичних проблем у самостійній педагогічній діяльності.
        Оновлення змісту освіти, використання нових методичних прийомів, способів і засобів навчання пред'являють серйозніші вимоги до професіоналізму педагога, його готовності до практичної діяльності. Сьогодні потрібна різнопланова методична підготовка студентів, що забезпечує швидку їхню адаптацію до атмосфери школи, її психологічного клімату, до виконання функцій педагогічної праці в умовах постійно мінливих вимог і освітніх стандартів.
        Сьогодні в педагогічній освіті України інноваційні процеси стали ознакою майже кожного загальноосвітнього закладу, що є причиною виникнення соціального попиту на спеціалістів, які є спроможними до створення науково-методичного середовища, що стимулює інноваційну діяльність педагогічного колективу. Науково-методична робота через систему відносин і професійну значущість її змісту створює основу для професійного становлення студентів педагогічного коледжу. У цьому плані можна говорити про науково-методичну роботу як про складний педагогічний процес, важливими характеристиками якого виступають: варіативність науково-педагогічної діяльності, свобода у виборі форм, методів, засобів вирішення науково-методичних проблем, її креативна спрямованість, оптимізація науково-методичного процесу, різноманітність форм, методів її організації та проведення.
        Науково-методичне середовище – це сукупність умов, що забезпечують результативність професійного зростання, оволодіння науково-методичними цінностями педагогічної реальності на основі взаємодії, співробітництва та співтворчості учасників педагогічного процесу, що стимулюють розвиток професійного вигляду і рівня їх готовності до створення в початковій школі атмосфери наукового пошуку, розробки авторських програм і проектів, науково-методичного забезпечення освітнього процесу.
        Процес створення науково-методичного середовища досить складний, динамічний і суперечливий. Він не протікає спонтанно чи стихійно. Потрібна ціла система педагогічних засобів, активізація підготовки студентів до вирішення цього складного завдання, результатом чого є високий рівень їхньої готовності до створення науково-методичного середовища в початковій школі.
        Вищевикладене обумовлює необхідність продовжити роботу педагогічного колективу коледжу над визначеною раніше методичною проблемою.
        Основними завданнями, над якими необхідно працювати в 2013-2014 навчальному році є:
         забезпечення взаємозв'язку навчальної та наукової роботи;
         створення атмосфери взаємодії, співробітництва та співтворчості у навчально-науково-дослідній роботі;
         здійснення системи форм і методів науково-методичної діяльності на основі креативності, творчої активності і самостійності її учасників;
         створення умов для наукових досягнень, методичних рішень і методичних інновацій майбутніх вихователів і вчителів початкової школи, реалізації системи психологічного комфорту і педагогічної підтримки в науково-методичній творчості студентів коледжу.
         формування ставлення до навчального закладу як цілісного науково-методичного простору, де відтворюються еталони педагогічної діяльності, поведінки її учасників; здійснюється нестандартна діяльність; створюється методичне забезпечення педагогічного процесу, спрямованого на розвиток їх особистості;
         установка і позитивна мотивація на науково-методичну роботу як важливий фактор професійного становлення особистості;
         реалізація цілеспрямованої, систематичної підготовки студентів до науково-педагогічної роботи та формування їхньої готовності до створення в процесі педагогічної діяльності атмосфери творчого пошуку та інноваційних методичних рішень;
         моніторинг, оцінка та самооцінка науково-методичних досягнень, рівня професіоналізму в дослідженні та розробці науково-методичних проблем, що випливають з педагогічної реальності і потреб модернізації педагогічного процесу в навчальних закладах різного типу, в тому числі і педагогічних коледжів;
        − створення умов для задоволення базових потреб особистості майбутнього педагога: самопізнання, саморозвитку, самоствердження, самореалізації;
        − забезпечення пріоритету духовного розвитку особистості студента, формування соціальних здібностей, засвоєння моральних норм, загальнолюдських і національних культурних цінностей;
        − сприяння розвитку творчих якостей та здібностей майбутнього педагога через створення ним особистісного освітнього продукту як еквівалента професійного зростання;
        − налагодження продуктивних партнерських взаємин викладача та студента у ході вирішення завдань професійної підготовки;
        − застосування психозберігаючих освітніх технологій;
        − упровадження в освітній процес методів, прийомів, засобів, форм, при яких головними засобами навчання і виховання є суб’єктивний досвід і творча діяльність майбутнього педагога, рефлексія особистісних досягнень, навички професійного спілкування і поведінки;
        − стимулювання самостійної навчальної та пошуково-дослідницької діяльності студента в оволодінні професійними знаннями та вміннями, забезпечення її необхідними навчально-методичними засобами;
        − забезпечення інтеграції професійно-орієнтованих, загальнонаукових дисциплін задля комплексного формування у студентів професійно-педагогічних знань і вмінь та якостей особистості;
        − запровадження інноваційних підходів до організації практичної підготовки майбутнього фахівця, забезпечення цілісності й наступності у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін та під час проходження студентами педагогічної практики;
        − широке застосування у навчальному процесі сучасних засобів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій;
        − здійснення моніторингу якості професійної підготовки майбутніх педагогів; запровадження комплексного контролю за результатами навчання і особистісного розвитку студентів;
        − постійний аналіз та самоаналіз викладачами освітнього процесу з метою визначення оптимальності його умов, ходу, кінцевого та віддаленого результатів, врахування даних аналізу для корекції та вдосконалення навчання і виховання майбутніх педагогів;
        − вивчення новітніх досягнень психолого-педагогічної науки і практики в галузі вищої педагогічної освіти, їх адаптація до умов коледжу та впровадження в навчального-виховний процес;
        − мотивація науково-дослідної діяльності викладачів;
        − вдосконалення навчально-методичного забезпечення процесу професійної підготовки фахівців (навчальних програм, навчально-методичних комплексів тощо) з урахуванням специфіки модульно-рейтингової системи та відповідно до сучасних вимог щодо організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах;
        − зміцнення демократичних засад управління вищим навчальним закладом, широке залучення до цього процесу студентського самоврядування.

        Основу методичної роботи складає діяльність предметних (циклових) комісій у таких формах:
         семінари-практикуми;
         творчі групи;
         школа педагогічної майстерності;
         школа передового педагогічного досвіду;
         школа молодого викладача;
         конференції;
         місячники педагогічної майстерності;
         індивідуальні та групові консультації;
         конкурс «Викладач року»;
         до курсова і після курсова робота з керівниками та студентами;
         творчі звіти предметних (циклових) комісій.

Comments are closed.